PHÂN HỆ HỌC VIÊN

CHỨC NĂNG

- Tham gia học.

- Quản lý tiến trình học tập

- Xem điểm thi

- Nhận thông báo.

- Quản lý chứng chỉ

- Trao đổi diễn đàn, chat.

PHÂN HỆ GIẢNG VIÊN

CHỨC NĂNG

- Tham gia đào tạo.

- Quản lý tiến trình học tập của học viên.

- Tạo và quản lý khóa học.

- Thêm và quản lý học viên.

- Tạo tài liệu, tài nguyên khóa học, đề thi, ngân hàng câu hỏi.

- Khảo sát khóa học.

- Gửi thông báo đến học viên.

PHÂN HỆ QUẢN TRỊ VIÊN

CHỨC NĂNG

- Quản trị hệ thống.

- Quản lý thành viên, người dung hệ thống.

- Quản lý danh mục khóa học.

- Quản lý tài nguyên và tài liệu hệ thống.

- Quản lý quá trình hoạt động hệ thống.

Thông tin dùng thử
Dùng thử miễn phí